Samtykkeerklæring ved psykomotorisk terapi



Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: registrering af personlige oplysninger som er relevante i forhold til den psykomotoriske terapi i journalkort og behandlingsnotater.


Du bedes venligst skrive under på, at du er blevet oplyst om nedenstående rettigheder med afsæt i den nye EU Persondataforordning gældende fra 25. maj 2018.

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
 
De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er: at opbevare psykomotorisk relevante informationer til brug i den individuelle psykomotoriske terapi.
 

 1. Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Helbredsoplysninger der er af psykomotorisk relevans.

 • Oplysninger om personlige forhold, som du selv har oplyst, der er af psykomotorisk relevans.

 

 1. Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Navn på betaler af faktura samt navn på klient betalingen vedrører (hvis anden end betaleren) til revisionsfirmaet Øernes revision.

 

 1. Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 5 år eller når du beder os slette dem.
   

 2. Den psykomotoriske terapeut indsamler og behandler personoplysninger, som du selv oplyser under samtalerne samt psykomotoriske observationer i et journalkort og behandlernotater. Informationerne opbevares sikkert (papir i aflåst skab) eller elektronisk i krypteret form, sådan at ingen uvedkommende kan få adgang til informationerne.
   

 3. Du har ret til at få indsigt i de informationer som den psykomotoriske terapeut har indsamlet.

 4. Du har ret til at få berigtiget urigtige data og begrænset behandlingen af disse.

 5. Du har ret til at få slettet dine data.

 6. Du har ret til at gøre indsigelse overfor, hvordan dine oplysninger behandles og hvordan de videregives.

 7. Du har ret til at få udleveret dine data, så de kan overflyttes til en anden.

 8. Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke.

 9. Du har ret til klage til datatilsynet.

   

Dato:
 
 
Navn (blokbogstaver):
 
 
Underskrift: